A POSZT FESZTIVÁL HÁZIRENDJE

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. (7630. Pécs, Zsolnay Vilmos út 37. cégjegyzékszám: 02-09-073546 adószám: 20948030-2-02 számlaszám: 11731001-20665766, telefon: +36 30 370 7421, e-mail: poszt@poszt.hu), az Ütemeltető által üzemeltetett Poszt Fesztivál jelen házirendje a POSZT Fesztiválea vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A POSZT Fesztivál területére való belépéssel a Látogató tudomásul veszi a jelen házirendet, valamint azt, hogy annak betartását a Látogatók személyi és vagyoni biztonsága, valamint az Üzemeltető jogos érdekei céljából az Üzemeltető ellenőrzi.

I. BELÉPÉS A POSZT FESZTIVÁLRA

1./ Az POSZT Fesztiválra belépni nyitvatartási időben, minden nap reggel 9 órától az éjszakai/hajnali zárásig lehet, amely vendégszám függvényében változhat. A POSZT Fesztivál bizonyos programjaira az Üzemeltető belépődíjat szedhet, amelynek árát saját belátása szerint határozhatja meg. A belépődíjak a www.poszt.hu weboldalon és a helyszíni jegypénztárakban kerülnek közzétételre. A helyszíni jegypénztár 10 órától 22 óráig üzemel. 

2./ A POSZT Fesztivál területére belépni, onnan eltávozni csak az Üzemeltető által őrzött, Látogatók számára nyitva álló bejáratokon keresztül lehet. 

3./ A POSZT Fesztivál programjaira hat éven aluliak, illetve a Bagolykisasszony meséje című bábelőadás esetében három éven aluliak jegy megváltása nélkül, jeggyel rendelkező felnőtt kíséretében léphetnek be. Tizennégy évnél fiatalabb látogatóink csak felnőtt kísérettel léphetek be. 22 óra utáni programjainkra kizárólag tizennyolc éven felüliek léphetnek be. 

4./ Az Üzemeltető a POSZT Fesztiválon tartózkodók biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a POSZT Fesztivál területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a POSZT Fesztivál területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek a POSZT Fesztivál területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a POSZT Fesztivál területére nem léphet be. 

5./ A Látogató nem jogosult bevinni a POSZT Fesztivál területére a nem a POSZT Fesztivál területén – az üzemeltető által – forgalmazott italokat, élelmiszereket. 

6./ A POSZT Fesztivál területére ittas, bódult állapotban, illetve nem megfelelő ruházatban belépni nem lehet. Az Üzemeltető a POSZT Fesztivál tartózkodó többi Látogató érdekében a beléptetés ellenőrzésének jogát fenntartja. 

7./ Az Üzemeltető a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. §-a alapján jogosult a POSZT Fesztivál bejáratánál és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására. Az Üzemeltető a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a közönségszolgálati irodán teheti meg. 

8./ A POSZT Fesztivál nyitott területére – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által, kizárólag a nappali nyitva tartás óráiban (minden nap reggel 9 és 18 óra között), az általános normák megtartása mellett, más Látogatók zavarása nélkül. Amennyiben az Üzemeltető indokoltnak látja, úgy felkérheti a háziállattal érkező Látogatót a szájkosár és a póráz használatára, esetleg a POSZT Fesztivál elhagyására. A POSZT Fesztivál nyitott területére az esti órákban (18 órától zárásig), illetve a zárt terekbe állatok – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – nem hozhatóak be. 

9./ A POSZT Fesztivál vendégterébe kerékpárt behozni tilos. A biciklivel érkező Látogatók a környék nyilvános kerékpártárolóit használhatják. 

10./ A POSZT Fesztivál területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki 

(i) a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá; 

(ii) személyi igazolványával, útlevelével, jogosítványával, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányával az életkorát igazolni nem képes vagy hajlandó; 

(iii) korábban a POSZT Fesztivál területéről (és a Zsolnay Negyedből)  eltávolításra vagy kitiltásra került; 

(iv) az I/6. pontban írtak alá esik.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a POSZT Fesztivál területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, testi épségét, vagy javait veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a POSZT Fesztivál területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Az Üzemeltető kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére. 

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a POSZT Fesztiválon tartott rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől erre engedélyben részesülő személyek, illetve sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), továbbá más Látogatók is. Ennek megfelelően a Látogató a POSZT Fesztivál rendezvényein történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a POSZT Fesztivál népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a POSZT Fesztivál rendezvényeit, illetve az előadásokat, koncerteket, programokat rögzítheti, a rögzített felvételt többszörözheti és képhordozón terjesztheti, sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ismételten sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Üzemeltetővel szemben. A Látogató jogosult a POSZT Fesztiválon hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak az Üzemeltető előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik. 

3./ A POSZT Fesztivál területén az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. 

4./ A POSZT Fesztiválon tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. A pultoknál való kiszolgálás során a Látogató az életkorának személyazonosító okmánnyal történő igazolására hívható fel. Amennyiben az életkorát a Látogató nem képes vagy hajlandó az előzőekben írtak szerint igazolni, az Üzemeltető megtagadhatja a szeszesitallal történő kiszolgálást. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a POSZT Fesztivál területén is tilos, azt a törvény bünteti. 

5./ Az Üzemeltető – személy- és vagyonbiztonsági okokból – a POSZT Fesztivál bejáratainál és a kiszolgáló pultoknál térfigyelő rendszert alkalmaz. Az így rögzített képfelvételek hetvenkettő órán belül törlésre kerülnek, amennyiben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény nem került rögzítésre. 

6./ A POSZT Fesztivál területére telepített és ott üzemeltetett berendezéseket, eszközöket, közlekedési utakat rendeltetésszerűen és figyelmesen – a megkülönböztető színeket, világításokat, burkolatváltásokat mindenkor szem előtt tartva – kell használni. A POSZT Fesztivál nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó, vagy alkohol, illetve egyéb károsító szer hatása alatt álló Látogatóval történt balesetekért, sérülésekért. 

7./ Tekintettel arra, hogy a POSZT Fesztivál célja a kulturált és zavartalan színházi élmény és szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a POSZT Fesztivál területén bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. 

8./ A POSZT Fesztivál zárt terein belül tilos a dohányzás, szabadtéren pedig csak a kijelölt helyeken engedélyezett. . 

9./ A POSZT Fesztivál területéről eltávolítható vagy kitiltható az a személy, aki 

(i) más személyek életét, testi épségét veszélyezteti; 

(ii) más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét veszélyezteti; 

(iii) a természetes környezetet veszélyeztető, illetve garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít; 

(iv) más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít; 

(v) felszólítás ellenére sem távolítja el a POSZT Fesztivál területéről azon tárgyakat, amelyek behozatala az I/4. pont értelmében tilos; 

(vi) nem a bejáraton keresztül jutott a POSZT Fesztivál területére, vagy onnan korábban eltávolították vagy kitiltották; 

(vii) az I/6. pontban írtak alá esik. 

Akit a fentiek alapján a POSZT Fesztivál területéről eltávolítottak vagy kitiltottak, a belépési díjat nem igényelheti vissza.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ Az Üzemeltető kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. 

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az Üzemeltető különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. 

3./ A Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy az általa behozott háziállat által az POSZT Fesztiválon területén okozott károkért, mind az Üzemeltető, mind a további Látogatók, mind pedig más harmadik személyek felé. 

4./ Az Üzemeltető a program változtatásának jogát fenntartja. 

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk! 

Budapest, 2016. június 8.